Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zebranie wiejskie

Porządek obrad

 • Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych gości;
 • Stwierdzenie quorum (prawomocności zebrania);
 • Wybór protokólanta;
 • Odczytanie proponowanego porządku obrad;
 • Dyskusja nad propozycjami porządku obrad;
 • Zatwierdzenie porządku obrad;
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania;
 • Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022;
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za rok 2022;
 • Informacje w sprawie przebudowy drogi D3224S w Świętoszowicach;
 • Informacje w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w Świętoszowicach;
 • Dokonanie zmiany w funduszu sołeckim na rok 2023;
 • Podjęcie uchwały w. s. zmiany funduszu za rok 2023;
 • Podział środków funduszu sołeckiego na rok 2024;
 • Podjęcie uchwały w.s. podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2024;
 • Dyskusja i zapytania;
 • Zakończenie zebrania.

Zebranie Wiejskie – fundusz sołecki

Propozycje zmian w funduszu sołeckim na 2022 r.  które będą przedmiotem głosowania:

z:

Przedsięwzięcie nr 2:   Zakup mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach, pozycja 1 zakup mundurów, kwota 5.000,00 zł,

Przedsięwzięcie nr 5:   Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie, pozycja 2 najem toalety, kwota 566,82 zł,

na:

Przedsięwzięcie nr 2:   Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Świętoszowice, pozycja 1 zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego, kwota 5.000,00 zł,

Przedsięwzięcie nr 5:   Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie, pozycja 1 Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania czystości i porządku w sołectwie. Naprawy i przeglądy urządzeń będących w posiadaniu sołectwa, kwota 566,82 zł,

Propozycja podziału funduszu sołeckiego na 2023 r. która będzie przedmiotem głosowania:

 1. Wykonanie małego boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka). Wykonanie prac przy boisku, siatkówka, koszykówka, montaż urządzeń – 20.542,86 zł;
 2. Dofinansowanie do przedszkola w Świętoszowicach. Zakup materiałów – 2.000,00 zł;
 3. Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie. Prace zlecone – 1.500,00 zł;
 4. Organizacja imprez kulturalnych – 9.000,00 zł;
 5. Utrzymanie czystości i porządku w Sołectwie.  Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania czystości i porządku w sołectwie. Naprawy i przeglądy urządzeń będących w posiadaniu sołectwa – 9.000,00 zł. Najem toalety – 1.000,00 zł.