Zebranie wiejskie

Porządek obrad

 • Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych gości;
 • Stwierdzenie quorum (prawomocności zebrania);
 • Wybór protokólanta;
 • Odczytanie proponowanego porządku obrad;
 • Dyskusja nad propozycjami porządku obrad;
 • Zatwierdzenie porządku obrad;
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania;
 • Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022;
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za rok 2022;
 • Informacje w sprawie przebudowy drogi D3224S w Świętoszowicach;
 • Informacje w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w Świętoszowicach;
 • Dokonanie zmiany w funduszu sołeckim na rok 2023;
 • Podjęcie uchwały w. s. zmiany funduszu za rok 2023;
 • Podział środków funduszu sołeckiego na rok 2024;
 • Podjęcie uchwały w.s. podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2024;
 • Dyskusja i zapytania;
 • Zakończenie zebrania.